OBELEŽJA MORFOLOŠKE VEZANOSTI FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU

  • Branislav Ivanović

Sažetak

Morfološka vezanost frazeoloških komponenata u frazeologiji savremenog nemačkog jezika nije potpuno nepoznat fenomen, ali je usled izostanka integrativnog pristupa tradicionalno ostajao na margini naučnog interesovanja. O navedenom fenomenu se govori u onim slučajevima kada jedna, a ređe dve komponente u strukturi frazeologizma pokazuju flektivne oblike tipične za neku od minulih epoha u razvoju nemačkog jezika koji se ne javljaju u vanfrazeološkim sintagmatskim nizovima. U savremenim frazeološkim istraživanjima morfološki vezane komponente se posmatraju kao poseban tip unikatnih, iako između njih postoji mnogo više razlika nego sličnosti.


Cilj rada je da se utvrde relevantna obeležja morfološke vezanosti komponenata, ali i da se ovaj fenomen jasno distingvira od morfološke transformacione blokiranosti. Istraživanje je usmereno na ona obeležja morfološke vezanosti komponente koja u dosadašnjim istraživanjima nisu opisana. Na osnovu analize primera i uz sagledavanje ovog fenomena iz perspektive istorijske morfologije, morfosintakse i frazeologije proističe da se na osnovu jezičkog nivoa mogu razlikovati dva tipa morfološke vezanosti komponenata, čista i mešovita, dok se na osnovu broja morfološki vezanih komponenata razlikuju unilateralan i bilateralan tip. U radu se utvrđuju i kvalitativna i kvantitativna asimetrija u pogledu heterogenosti pojavnih oblika u zavisnosti od tipa komponente, ali i afinitet određenih frazeoloških supklasa prema ovom fenomenu.

Objavljeno
06. 12. 2022.
Kako citirati
IVANOVIĆ, Branislav. OBELEŽJA MORFOLOŠKE VEZANOSTI FRAZEOLOŠKIH KOMPONENATA U NEMAČKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 13, n. 13, p. 63-76, дец. 2022. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/2022.13.13.4>. Datum pristupa: 04 дец. 2023 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2022.13.13.4.
Sekcija
Studije i istraživanja