Izdavačka etika

Uredništvo elektronskog časopisa Komunikacija i kultura online poštuje i primenjuje međunarodno prihvaćena etička načela u domenu izdavaštva Odbora za izdavačku etiku COPE –  CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS.

Autori moraju da poštuju obaveze navedene u uređivačkoj politici elektronskog časopisa Komunikacija i kultura online. Svako grubo kršenje etičkih standarda koji se odnose na obaveze autora za posledicu će imati povlačenje objavljenog rada, u skladu sa  preporukama Odbora za izdavačku etiku COPE - RETRACTION GUIDELINES.

Kako bi i recenzije bile u skladu sa opštim etičkim načelimau izdavaštvu, recenzenti su u obavezi da se pridržavaju preporuka Komiteta za izdavačku etiku COPE - COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.