UTICAJ UZRASTA I POLA NA USVAJANJE STRANOG JEZIKA

  • Sonja Hornjak

Sažetak

Pri usvajanju stranog jezika postoje individualne razlike meĎu učenicima u zavisnosti od uzrasta i pola, o čemu će u radu biti reči. Postoji mišljenje da deca brţe i lakše uče strani jezik, kao i da su ţene uspešnije u tome od muškaraca. Faktori uzrasta i pola kao individualni faktori se zasebno proučavaju, jer se mogu posmatrati kroz biološku i društvenu prizmu. Mnogi autori se oslanjaju na teoriju o kritičnom periodu koja smatra da se posle odreĎenog vremena jezik ne moţe usvojiti u potpunosti. Biološki procesi poput lateralizacije i opadanja kapaciteta radne memorije su naučno dokazani, ali pored njih postoje i društveni faktori koji se moraju uzeti u obzir. Dok pojedini autori daju prednost faktorima koji imaju biološku osnovu, drugi ističu društvenu osnovu. MeĎutim, najprihvatljivije je uzeti u obzir obe vrste faktora koji se dopunjuju i uzajamno proţimaju. U radu se daje teorijski pregled ove problematike i zastupa mišljenje da iako biološki faktori čine osnovu, društveni kontekst je od primarnog značaja.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
HORNJAK, Sonja. UTICAJ UZRASTA I POLA NA USVAJANJE STRANOG JEZIKA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 222-233, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/219>. Datum pristupa: 17 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja