SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU

  • Slađana Živković

Sažetak

Predmet ovog rada je istraţivanje imeničkih sufiksa u engleskom jeziku i njihovih ekvivalenata u srpskom u kompjuterskom registru. Kompjuterski registar je relativno nov registar koji doţivljava ekspanziju poslednjih godina. To je veoma interesantna oblast, ne samo za stručnjake iz te oblasti, već i za lingvistička istraţivanja. Na osnovu istraţivanja jednojezičnih, dvojezičnih i enciklopedijskih rečnika iz oblasti kompjuterske tehnologije, kao i relevantne lingvističke literature na engleskom i srpskom jeziku, prezentovali smo zaključke o značenju i poreklu imeničkih sufiksa u istraţivanoj oblasti. Korpus sadrţi 12 engleskih sufiksa i 19 srpskih ekvivalenata, kao i 635 imenica izvedenih analiziranim sufiksima. Istraţivanje je zasnovano na kontrastivnoj analizi u engleskom jeziku i prevodnim ekvivalentima u srpskom. U radu smo koristili deskriptivnu metodu, statističku analizu, kao i računar za obradu podataka.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
ŽIVKOVIĆ, Slađana. SUFIKSI ZA TVORBU IMENICA U ENGLESKOM JEZIKU I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM U KOMPJUTERSKOM REGISTRU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 197-211, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/217>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja