UTICAJI ENGLESKOG JEZIKA NA SRPSKI NA PLANU PRAVOPISA, LEKSIKE I GRAMATKE U KOMUNIKACIJI NA FEJSBUKU

  • Ivana Vlajković

Sažetak

Cilj ovog rada bio je da ispita uticaje engleskog jezika na srpski u komunikaciji na društvenom sajtu Fejsbuk na pravopisnom, leksičkom i gramatičkom nivou. Ispitivanje je vršeno na korpusu sastavljenom od 500 iskaza sakupljenih na ovom društvenom sajtu u periodu od decembra 2009. do maja 2010. godine, pod pretpostavkom da će se u ovom vidu necenzurisane elektronske komunikacije najbolje pokazati stepen hibridizacije srpskog jezika pod uticajem engleskog. Rezultati analize na svakom od pomenutih nivoa izraţeni su brojevima i procentima, čime je prikazano koji domeni jezika u najvećoj meri trpe promene zbog kontakta engleskog i srpskog. Najupadljiviji uticaj engleskog zabeleţen je na nivou leksike, ali on nije izostao ni na preostala dva nivoa. U zaključku su iznete pretpostavke o tome kako će se kontakt ova dva jezika dalje razvijati i koliku će ulogu u tome imati komunikacija na Fejsbuku kao najpopularnijem društvenom sajtu.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
VLAJKOVIĆ, Ivana. UTICAJI ENGLESKOG JEZIKA NA SRPSKI NA PLANU PRAVOPISA, LEKSIKE I GRAMATKE U KOMUNIKACIJI NA FEJSBUKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 183-196, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/216>. Datum pristupa: 17 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja