UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA STRUČNU MAŠINSKU TERMINOLOGIJU U SRPSKOM JEZIKU

  • Miloš Tasić

Sažetak

Autor se u ovom radu bavi uticajem engleskog jezika na stručnu mašinsku terminologiju u srpskom jeziku kao posledicom kontakta izmeĎu ova dva jezika. Engleski jezik danas ima ulogu dominantnog davaoca u skoro svim oblastima života, pa tako i u tehničkim naukama, odnosno mašinstvu, gde je preuzeo primat od nemačkog kao tradicionalnog jezika tehnike, uslovljavajući sve veću pojavu anglicizama koji u stručnom vokabularu popunjavaju novonastala prazna mesta. Autor dalje u radu daje prikaz teorije jezika u kontaktu i navodi najvažnije svetske i domaće predstavnike ove teorije i njihova dela. U nastavku teksta se govori o lingvističkoj analizi sprovedenoj na korpusu sastavljenom od imenica i imenskih fraza, i to na fonološko-grafijskom, morfološkom i leksičkom nivou. Primećeno je da na fonološkografijskom nivou dolazi do uvećanja broja finalnih konsonantskih grupa u srpskom jeziku, kao i eliminacije nefunkcionalnih grafema. Na morfološkom nivou je važno naglasiti preuzimanje nekih vezanih morfema iz engleskog u srpski jezik, što je inače retka pojava u morfološkoj adaptaciji, kao i dodeljivanje gramatičkog roda engleskim imenicama sa prirodnim srednjim rodom. Na kraju je u analizi na leksičkom nivou, inače najvažnijem za ovo istraživanje, konstatovano da najveći broj pozajmljenica u mašinskom jeziku čine hibridne pozajmljenice.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
TASIĆ, Miloš. UTICAJ ENGLESKOG JEZIKA NA STRUČNU MAŠINSKU TERMINOLOGIJU U SRPSKOM JEZIKU. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 162-182, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/215>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja