ARAPSKI ROMAN U PREVODU NA SRPSKI JEZIK

  • Dragana Đorđević

Sažetak

Ovim istraţivanjem daje se celovit pregled neposrednih i posrednih integralnih prevoda arapskih romana u Srbiji od prvog takvog prevoda pa do danas. U radu je predstavljen razvoj arapskog romana razmatranjem odlika prevedenih dela, njihovog stila, narativne tehnike, tema koje obraĊuju, pravca kome pripadaju, znaĉaja koji imaju u okvirima arapske knjiţevnosti i drugih relevantnih ĉinjenica koje bolje pribliţavaju ovaj ţanr i smeštaju ga u okvire svetske knjiţevnosti. U radu je predstavljena i kritiĉka recepcija prevedenih dela. Na ovaj naĉin posredno se razmatra zastupljenost arapske knjiţevnosti u Srbiji uopšte, problemi koji u ovoj delatnosti postoje, kao i perspektive i moguće strategije za unapreĊivanje prevoĊenja u svojstvu vaţne arabistiĉke aktivnosti. Kada je reĉ o posrednim prevodima, dodatno se razmatra problematika takve vrste prevoda, sa posebnim osvrtom na kulturnu transpoziciju.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
ĐORĐEVIĆ, Dragana. ARAPSKI ROMAN U PREVODU NA SRPSKI JEZIK. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 84-103, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/210>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja