RADŽA RAO: ZMIJA I UŽE. DIJALOG AUTORA, TEKSTA I ČITAOCA

  • Mirna Stevanović

Sažetak

Ishodišna teza ovog rada je istraživanje mogućnosti onoga što je Bahtin nazvao kreativnim hronotopom, to jest dijalogom na relaciji autortekst-čitalac, na globalnom nivou, a na primeru romana Radže Raoa Zmija i uže. To istraživanje je sprovedeno u dva glavna dela rada. Prvi deo čini kratki kritički prikaz tri različita čitanja navedenog romana u kom su date osnovne postavke ta tri tumačenja, te njihove sličnosti, razlike i eventuale manjkavosti. Drugi deo čini hronotopsko tumačenje romana sa ciljem da se pruži polazišna osnova za mogućnost istovremenih različitih tumačenja u okviru Bahtinovih postavki o kreativnom hronotopu. Hronotopsko tumačenje zasnovano je na modifikacijama Bahtinove teorije hronotopa koju su dali Šmit i Brun, a fokus tumačenja je na kategorijama vremena i prostora, te na tumačenju likova i njihovih meĎuodnosa i tumačenju motiva. U zaključnom poglavlju se pored sumiranja rezultata nudi modifikacija koncepcije kreativnog hrotonopa zasnovana na koncepciji translokaliteta.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
STEVANOVIĆ, Mirna. RADŽA RAO: ZMIJA I UŽE. DIJALOG AUTORA, TEKSTA I ČITAOCA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 54-73, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/208>. Datum pristupa: 16 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja