ULOGA TRADICIJE U OBLIKOVANJU LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ROMANU VIKRAMA SETA ODGOVARAJUĆI MOMAK

  • AnĎela Milivojević

Sažetak

U ovom radu postavili smo cilj da istraţimo način na koji Vikram Set u romanu Odgovarajući momak obraĎuje uticaj tradicije kao sveobuhvatne odrednice indijskog bića na oblikovanje i iskazivanje ličnog i nacionalnog identiteta u Indiji nakon sticanja nezavisnosti. Naše interesovanje usredsredili smo posebno na uticaj društvene i verske tradicije na politiku i izazove sekularizacije u mladoj indijskoj drţavi, kao i na uticaj porodične tradicije na pitanja ličnih sloboda, sa posebnim osvrtom na poloţaj ţene u indijskom društvu. Teme Setovog romana posmatrali smo takoĎe i u ključu tumačenja pojedinih nosilaca postkolonijalne kritike, kao što su H. Baba, G. Č. Spivak i R. Guha, sa ciljem da rasvetlimo odgovor na pitanje u kojoj meri Setov romaneskni svet uključuje neke od najznačajnijih teorijskih postavki postkolonijalne misli: subalternitet, hibridnost i mimikriju. Nadalje, kroz radove značajnih kritičara savremene postkolonijalne knjiţevnosti i Setovog rada, meĎu kojima se ističu N. Šrivastava i K. K. Kapur, pokušali smo da ukaţemo na Setov izbor pripovedačkog realizma kao način dokumentarističkog oslikavanja odreĎenog istorijskog razdoblja, ali i na Setovu umešnost uzdizanja vremenski usko omeĎenih tema na plan univerzalnog i svevaţećeg.

Objavljeno
05. 10. 2017.
Kako citirati
MILIVOJEVIĆ, AnĎela. ULOGA TRADICIJE U OBLIKOVANJU LIČNOG I NACIONALNOG IDENTITETA U ROMANU VIKRAMA SETA ODGOVARAJUĆI MOMAK. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 32-53, окт. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/207>. Datum pristupa: 17 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja