SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU MIMETIČKOG PRIPOVEDANJA (µίµησις) PO ARISTOTELU I DIEGETIČKOG PRIPOVEDANJA (διήγησις) PO PLATONU U OKVIRIMA KREATIVNOG PISANJA

  • Miomir Petrović

Sažetak

Već prilikom prvog susreta sa terminom kreativno pisanje, koji je kao takav u mnogo široj upotrebi u anglo-američkom ili atlanskom kulturološkom prostoru pod nazivom Creative Writing (mada se taj termin koristi i u drugim kulturama i jezicima, naročito u korporativnom izdavaštvu), čitaocu se namah javlja veoma logična dilema – na koju se to vrstu pisanja misli? Odnosno, kakva je to vrsta pisanja - ukoliko već ima umetničke pretenzije - a da, sama po sebi, nije kreativna? Već u samom uvodu u pojam kreativnog pisanja treba naglasiti da svaki produkt, artefakt umetničkog pisanja, bilo da je reč o pesmi, zbirci pesama, priči, zbirki priča ili, najzad, romanu, nužno sadrži normativne elemente, načela i druge karakteristike kreativnog pisanja - ali i da svako kreativno pisanje nije nužno umetničko. Jedan od osnovnih ciljeva ove studije jeste da pokaže kako se u savremenom poimanju medija, kada je reč o pripovedanju, ono (pripovedanje) pojavljuje u mnogim formama i pojavnim oblicima (romanu, filmskom i televizijskom scenariju, drami namenjenoj pozorišnoj inscenaciji, radio-drami, poeziji ali isto tako i reklamnom spotu, čija je priroda dramska odnosno narativna, TV reklami, koja poseduje dramsku radnju itd., sve do muzičkog spota, koji je najčešće takoñe „priča u malom”), ali da neki od osnovnih postulata, poznatih još od davnina, iz perioda usmene književnosti, i dalje imaju jasnu imanenciju i posledice. Rečju, sve što priča priču i svako ko pripoveda mogu se podvesti pod termin kreativnog pisanja, isto onako kako se svaki artefakt kreativnog pisanja ne mora - ili jednostavno ne može - nužno posmatrati kao umetničko delo. U tom smislu treba razgraničiti da ono što je plod kreativnog pisanja nije nužno umetničko delo. Odnosno da književno ili, jednostavnije rečeno, pripovedalačko delo, opet, nužno sadrži karakteristike o kojima će biti reči u ovoj studiji. Od očigledne konstatacije dilema na prvi pogled postaje komplikovana i gotovo nerazmrsiva.

Objavljeno
09. 09. 2017.
Kako citirati
PETROVIĆ, Miomir. SLIČNOSTI I RAZLIKE IZMEĐU MIMETIČKOG PRIPOVEDANJA (µίµησις) PO ARISTOTELU I DIEGETIČKOG PRIPOVEDANJA (διήγησις) PO PLATONU U OKVIRIMA KREATIVNOG PISANJA. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 221-239, сеп. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/185>. Datum pristupa: 17 апр. 2024
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja