POLISEMIČNA STRUKTURA PRIDJEVA SEC / SUH PREMA MODELU PRIMJENJIVIH SEMIČKIH OBILJEŽJA (PSO)

  • Barbara Vodanović

Sažetak

Pozivajući se na tvrdnju da je „polisemija češće pravilo nego li iznimka“ (usp. Victorri & Fuchs, 1996: 13) te da je ona djelomično kontekstualno uvjetovana, a djelomično inherentna jeziku (Paradis, 2001), cilj nam je definirati jeziku inherentna svojstva leksema, tj. minimalni semantički okvir potreban za konfiguraciju leksičkog značenja. Pitanje od kojeg polazimo je postoje li u našoj jezičnoj intuiciji kodirani elementi, semantičke čestice koje nas tjeraju da učinimo konkretan jezični izbor. Unutar spomenutog semantičkog okvira leksema postavljamo semička obilježja kojima se prenose informacije o značenju, ali koja ne pripadaju isključivo jeziku niti isključivo govoru, a nazivamo ih primjenjivim semičkim obilježjima (PSO). Ona su dio tzv. potencijske riječi koja prethodi svakoj uporabi i sastavni su dio znaka, a time i neophodna informacija o strukturi semema koji se nalazi u jezgri znaka. Naime, višeznačan je onaj leksem koji posjeduje jedan jedinstveni semem, a postojanje PSO sememu omogućuje da se ostvari kao višeznačan. Ovdje semem treba promatrati s pozicije kontekstualističke koncepcije polisemije kakvu zastupa Rastier (2012, 2001, 1987), a koja polisemičnom leksemu prilazi iz onomaziološke, a ne tradicionalno semaziološke perspektive koju zastupa npr. Picoche (1986).


Spomenuti semantički okvir prikazat ćemo na francuskom pridjevu sec i njegovoj hrvatskoj istoznačnici suh. Značenje pridjeva, kao jedinicā s vanjskom incidencijom, interpretira se u ovisnosti o elementima s kojima se kombiniraju. U tom pogledu PSO mogu poslužiti za definiciju eventualne inherentne semantičke strukture pridjeva te pokazati, s obzirom na njegovu funkcionalnu ovisnost o imenici, u kolikoj je mjeri on ipak samostalan.

Objavljeno
10. 12. 2017.
Kako citirati
VODANOVIĆ, Barbara. POLISEMIČNA STRUKTURA PRIDJEVA SEC / SUH PREMA MODELU PRIMJENJIVIH SEMIČKIH OBILJEŽJA (PSO). Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 174-189, дец. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/297>. Datum pristupa: 16 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.9.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja