IMPLEMENTACIJA MOBILNOG UČENJA U NASTAVI STRANIH JEZIKA NA PRIMERU NEMAČKOG

  • Katarina Krželj
  • Nataša Hartweger

Sažetak

U radu se analiziraju mogućnosti efikasne implementacije mobilnog učenja u nastavu stranih jezika i potencijalni doprinos mobilnog učenja u dostizanju ciljeva nastave i podizanju njenog kvaliteta. Cilj rada je da se kritički sagleda potencijal mobilnog učenja u nastavi stranih jezika, što je učinjeno na osnovu analize rezultata istraživanja sprovedenog 2017. godine na uzorku od 120 polaznika kursa nemačkog jezika (u organizaciji Geteovog instituta u Beogradu). Rezultati ovog istraživanja, sprovedenog pomoću anketnog lista dopunjenog petostepenom Likertovom skalom sudova, poslužili su da se sumiraju i razmotre dosadašnja iskustva, stavovi i sugestije polaznika kursa vezane za ovaj vid nastave, pre svega u cilju unapređenja nastavne prakse.


Rezultati istraživanja su potvrdili tezu da se korišćenje mobilnih uređaja pozitivno odražava na kvalitet nastave i na postignuća, da polaznici najzanimljivijim i najefikasnijim smatraju edukativne igre kojima se usvaja leksika i uvežbavaju strukturni jezički obrasci, a da izborom alata, aplikacija i didaktičkih scenarija nisu iscrpljeni potencijali mobilnih medija za stvaranje diskurzivnih, komunikativnih, kolaborativih i umreženih struktura u procesu učenja. Može se zaključiti da je u scenarije učenja sa tablet uređajima neophodno uvrstiti veći broj vežbi i zadataka koji podrazumevaju složeniju jezičku akciju, vežbe kojima se razvijaju veštine audiranja, čitanja i pisanja, kao i vežbe kojima je moguće razviti kulturnu, interkulturnu ili transkulturnu kompetenciju.

Objavljeno
10. 12. 2017.
Kako citirati
KRŽELJ, Katarina; HARTWEGER, Nataša. IMPLEMENTACIJA MOBILNOG UČENJA U NASTAVI STRANIH JEZIKA NA PRIMERU NEMAČKOG. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 88-104, дец. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/293>. Datum pristupa: 17 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.5.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja