PROBLEM USVAJANJA I PRAKTIČNE UPOTREBE ŠVEDSKIH REČENIČNIH ADVERBIJALA JU, NOG I VÄL U L2

  • Dorijan Hajdu

Sažetak

Rečenični adverbijali ju, nog i väl izuzetno su frekventni u svakodnevnom savremenom švedskom jeziku, ali ih studenti švedskog kao stranog jezika (L2), iako teorijski uglavnom upoznati sa njihovim značenjem, samostalno koriste znatno ređe. U ovom radu se predstavlja kraća analiza problematike frekventnosti ovih švedskih priloga, odnosno njihovog razumevanja, kao i posledične praktične upotrebe, kod aktivnih studenata švedskog jezika (na svim godinama dodiplomskih studija, izuzev prve) Filološkog fakulteta u Beogradu, sa ponuđenim razlozima za disproporciju u svakodnevnoj upotrebi između govornika L1 i L2, kao i mogućim daljim koracima po ovom pitanju u nastavi švedskog kao stranog jezika. Zaključci koji se u radu navode, doneseni su na osnovu empirijskog istraživanja sprovedenog na pomenutim ispitanicima.

Objavljeno
10. 12. 2017.
Kako citirati
HAJDU, Dorijan. PROBLEM USVAJANJA I PRAKTIČNE UPOTREBE ŠVEDSKIH REČENIČNIH ADVERBIJALA JU, NOG I VÄL U L2. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 8, n. 8, p. 20-31, дец. 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/290>. Datum pristupa: 17 апр. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2017.8.8.2.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja