Situativni i eventivni kauzatori na primeru kauzativnih konstrukcija u savremenom norveškom jeziku

  • Sofija A. Bilandžija

Sažetak

Predmet rada su eventivni i situativni kauzatori, odnosno različiti tipovi aktivnosti, događaja i okolnosti kodirani kao primarni uzrok određene kauzativne situacije . Uprkos tome što se kauzativna situacija veoma često predstavlja kao makrosituacija u kojoj jedan događaj dovodi do nastanka drugog, ovaj tip uzročnika zauzima perifernu semantičku poziciju budući da se u uzročnom događaju semantički i pragmatički elidira eventivna priroda kauzacije, dok situativni i eventivni kauzatori upravo ekspliciraju način vršenja radnje i agensovu aktivnost kao događaj u svojoj celokupnosti. U radu se definišu i razmatraju eventivni i situativni kauzatori u prete žno analitičkim kauzativnim konstrukcijama u savremenom norveškom jeziku, sa posebnim osvrtom na odnos pojmova agens i kauzator i način na koji se ovaj tip kauzatora uklapa u prototipski shvaćenu makroulogu agensa.

Biografija autora

Sofija A. Bilandžija

Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

Objavljeno
14. 07. 2017.
Kako citirati
BILANDŽIJA, Sofija A.. Situativni i eventivni kauzatori na primeru kauzativnih konstrukcija u savremenom norveškom jeziku. Komunikacija i kultura <em>online</em>, [S.l.], v. 7, n. 7, p. 128-141, јул 2017. ISSN 2217-4257. Dostupno na: <https://www.komunikacijaikultura.org/index.php/kk/article/view/23>. Datum pristupa: 27 феб. 2024 doi: https://doi.org/10.18485/kkonline.2016.7.7.9.
Broj časopisa
Sekcija
Studije i istraživanja